Ve smyslu nařízení EU o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR, je provozovatel povinný poskytnout dotyčné osobě následující informace:

Provozovatel:

Perspol, s.r.o.

Jana Palacha 2783, 530 02 Pardubice

Účel zpracováni osobních údajů:

Poptávka – informace o produktech a službách na základě poptávky zákazníka.

Právní základ zpracováni osobních údajů:

Souhlas dotyčné osoby.

Příjemce získaných osobních údajů:

V rámci reportingu mateřská společnost.

Doba uchovávaní osobních údajů:

Osobní údaje provozovatel uchovává na dobu nezbytně nutnou.

Důvod poskytnutí – vyžadovaní osobních údajů:

Provozovatel vyžaduje osobní údaje, aby mohl odpovědět na zaslanou poptávku zákazníka.

V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů nebude možné kontaktovat zákazníka za účelem uspokojení jeho požadavku.

Zprostředkovatelé pověření provozovatelem:

Nejsou vyjmenováni.

PRÁVA DOTYČNÉ OSOBY

Dotyčné osoby, jejichž osobní údaje zpracovává provozovatel, mají tato práva:

  • požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na přenosnost osobních údajů,
  • kdykoliv svůj souhlas odvolat, pokud byl udělený,
  • právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů,
  • právo namítat zpracování osobních údajů.

Pokud jsou osobní údaje zpracované nezákonně, pominul důvod na jejich zpracování, anebo dotyčná osoba odvolala svůj souhlas se zpracováním jejich osobních údajů, má dotyčná osoba:

  • právo na vymazání osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů.