Vsakování dešťové vody

Co s dešťovou vodou?

Nabízíme celkové řešení pro rodinné domy i velké objekty.

Dešťovou vodu lze vsakovat, nebo akumulovat pro další použití mimo budovu (zálivka), nebo po úpravě ji požívat v budově (např. pro splachování), kde musí být zcela oddělena od rozvodu pitné vody. Dříve běžně využívané odvádění srážkových vod oddílnou kanalizací je dnes využíváno jen v případě, že však ani akumulace není možná. Vyřešení nakládání se srážkovou vodou je podmínkou pro vydání stavebního povolení, rozhodnutí o dodatečném povolení nebo rozhodnutí o povolení změn stavby a změn užívání a kolaudačního souhlasu

Hospodaření s dešťovou vodou v české legislativě

Hospodaření s dešťovou vodou má oporu v české legislativě. Při stavbě rodinného domu, nebo průmyslové haly se setkáváme s požadavkem stavebního úřadu na minimalizaci pouštění dešťové vody do kanalizačního řádu. Požaduje se „likvidace“ dešťové vody na pozemky stavby vsakováním. Zpevněných ploch stále přibývá a tím je více a více omezováno přirozené vsakování. Na zem spadne v průměru až 1000 l/m2 rok a kdyby vše odteklo do kanalizační sítě, nutně by docházelo k jejímu přetěžování a plnění vodních toků. Zároveň se tím snižuje hladina podzemní vody a podzemní zdroje rychleji vysychají. Rychlý odtok vody z velkých území při přívalových deštích způsobuje povodně. Vsakování vody má proto velký bezpečnostní význam a navíc doplňuje zásoby podzemní vody, které se stále zmenšují.

Vsakovani2

Technická norma vodního hospodářství TNV 75 9011 popisuje 3 způsoby odvodnění pozemku s prioritou dle uvedeného pořadí. Pokud jsou vhodné místní podmínky, voda by se měla vsakovat. Při horších vsakovacích podmínkách se kombinuje vsakování s retencí a regulovaným odtokem. Pokud vsakování není možné, přistoupí se k retenci a regulovanému odtoku do povrchových vod, anebo v nejzažším případě, do jednotné kanalizace.Vsakovani_22

Regulovaný odtok dešťové vody je nedílnou součástí nové výstavby pro zachování přirozeného koloběhu vody.

Výkres vsakovací šachtypdf